زنگ انقلاب درسرفاریاب به صدا درآمد

زنگ انقلاب درسرفاریاب به صدا درآمد

در روز دوازدهم بهمن ماه همزمان باسراسرکشورزنگ انقلاب با شروع آغاز دهه پرفروغ فجرباحضورشورای اداری بخش سرفاریاب ودانش آموزان و فرهنگیان و خانواده های شهداوایثارگران و جمع کثیری از مردم بارعاعت پروتکلهای بهداشتی توسط بخشدار بخش دکتر محمودی به صدا درآمدودرادامه رژه خودرویی جهت غبارروبی ازگلزارشهدای مرکزی به طرف گلزار شهدای دیربازوهمچنین گلزار شهدای دهنو